skip to Main Content

Waarom relatietherapie?

Waarom relatietherapie?

relatietherapie,relatiecoaching, psychologen, huisartsen, relatiecouncelor etc.
Voor mensen is het samen leven er niet eenvoudiger op geworden. We leven steeds meer in kortstondige relaties, terwijl we continuïteit zo hard nodig hebben om te leren en in relaties zijn we hardleers. Een van de meest merkbare gevolgen van een gebrek aan continuïteit is echtscheiding. Mensen trouwen er niet minder om, hun verlangen naar een langdurige relatie blijft intact, hun capaciteit daarvoor neemt af .
De gevolgen van echtscheiding zijn aanzienlijk. Lees meer hierover.
Lees ook het artikel over het selecteren van een relatietherapeut.

De verandering in scheiden

Na 1950 is de huwelijksontbinding door echtscheiding met name gedurende de jaren zeventig sterk is toegenomen. Rond 1850 komt echtscheiding nauwelijks voor. Sindsdien is dit beeld drastisch veranderd. Vooral na 1970 neemt percentage van echtscheiding snel toe tot meer dan 38 procent in 1994. In 2000 bedroeg het percentage 37% (NiDi Demografische atlas).
Het percentage tweede huwelijken dat verbroken wordt, is nog een stuk groter dan het percentage eerste huwelijken.
Als het behoud van de relatie als maatstaf voor het slagen of mislukken van de relatietherapie wordt genomen, zal men vaak ontgoocheld zijn. Bijna 40% van de behandelde paren gaat tijdens of na de therapie uit elkaar. In de Verenigde Staten scheidt bijna de helft van de paren die in relatietherapie waren.  Relatietherapie lijkt nauwelijks iets te kunnen doen aan het percentage echtscheidingen. Misschien dat relatietherapie scheiden zelfs bevordert. Relatietherapie confronteert het echtpaar met elkaar. Wat niet of nauwelijks besproken is wordt dan zichtbaar. Toch gaan paren veelal in relatietherapie om de relatie beter te laten lopen of de relatie te redden. Ze willen geholpen worden.

Bekijk de video’s over relatieproblemen en communicatie

Scheiden doet pijn

Een echtscheiding is en blijft een ongewenst en pijnlijk einde van het huwelijk. Onderzoek leert dat er heel wat spijtoptanten zijn na een echtscheiding. Drie vierde van de mensen denkt twee jaar na de scheiding: misschien was ik beter af geweest als ik de energie die ik nu nodig heb voor de afbouw van de relatie en het vinden van een nieuwe partner, in mijn eerste huwelijk had gestoken. Onderzoek wijst uit dat een echtscheiding vaak zwaardere gevolgen heeft dan meestal wordt aangenomen en gezegd. De helft van de mensen die gescheiden zijn, kan die breuk levenslang niet verwerken. Bij volwassenen die gescheiden zijn vindt men het hoogste percentage acute medische problemen, chronische ziekten en arbeidsongeschiktheid. Langdurige conflicten tussen partners vormen een relevante risicofactor voor de gezondheid.

3 of dagen
Relatieproblemen? Los je op met een relatievakantie!

Wat doet relatietherapie dan wel?

Willi (2003) vond in zijn onderzoek naar de effecten van relatietherapie dat relatietherapie een positief resultaat laat zien op de persoonlijkheidsontwikkeling. Zijn stelling is dat de liefdesrelatie de belangrijkste uitdaging vormt voor de persoonlijkheidsontwikkeling onafhankelijk van het feit of die relatie mislukt dan wel slaagt. Relatietherapie is een vorm van psychotherapie met een grote graad van efficiëntie en een hoog rendement.

Blijvend geluk?

Liefdesrelaties zijn niet bedoeld voor blijvend geluk zegt Iteke Weeda. Ze zijn bedoeld voor zelfonderzoek, innerlijke groei, voor contact maken en oplossen van pijnplekken, duistere delen van het onderbewustzijn, voor een groeiend bewustzijn van liefde. Ze zijn het meest ingrijpende en aangrijpende oefenterrein om tot een groter innerlijk evenwicht te komen en daarmee tot meer liefde en innerlijke vrede. Hoewel deze ontwikkeling zeer zeker kan leiden tot een diepere geluksbeleving, ligt dat in de mens verankerd en is de liefdesrelatie geen voorwaarde voor het ervaren van geluk. In wezen hoef je ook niet aan je relatie te werken. Je moet aan jezelf werken. Een relatie levert daarvoor gereedschap.

Hoe ga je uit elkaar?

Als mensen uiteindelijk besluiten uit elkaar te gaan dan is het ook van groot belang hoe dat gebeurd. Hierin ligt een belangrijke taak voor therapie en begeleiding. De pijn en de woede kunnen groot zijn. Een destructieve relatie kan het individuele welzijn en de psychische en fysieke gezondheid enorme schade berokkenen. Hoe groter het onrecht wat is aangedaan, hoe meer er meestal geruzied wordt met eventuele kinderen als inzet. Als liefde omgezet wordt in haat, is vechten een manier om de pin van het verlies van illusies en/of levenspartner te vermijden. De vraag is dan of men ondanks die emoties en strijd ook nog respect voor elkaar kan opbrengen, vooral als er kinderen in het spel zijn. Voor de kinderen is geborgenheid en veiligheid van belang. Zij dienen ondanks alles te voelen dat de ouders hun ouderlijke taak blijven vervullen, ondanks het feit dat ze geen partners meer zijn. Zij moeten loyaal kunnen blijven aan beide ouders en geen keus hoeven maken voor een van de twee. Loyaal kunnen blijven voor kinderen betekent dat de ouders de kinderen niet betrekken bij hun onderlinge strijd. Er dient een appèl op de ouders te worden gedaan om in het bijzijn van de kinderen hun onderlinge strijd te parkeren voor een later tijdstip. Wij mensen hebben het vermogen om dingen opzij te zetten om er later weer  aandacht aan te besteden . Dat vraagt wel discipline.

Kinderen raken ouder kwijt

Hoewel veel ouders grote aandacht hebben voor het effect dat de scheiding heeft op de kinderen en ervoor zorgen dat het contact met elk van de ouders behouden blijft, zien we dat 37% van de kinderen geen contact heeft met de niet verzorgende ouder. Een kind blijft loyaal aan de ouder die geen respect krijgt. Een kind zal de ouder volgen die de macht heeft, maar zal innerlijk de afwezige ouder loyaal blijven. Een diepe gespletenheid draagt het kind dan zijn leven lang met zich mee.
Er zijn echter ook positieve geluiden te melden na een echtscheiding. In het onderzoek van Willi (2003) komt ook naar voren dat veel mensen zich na de scheiding veel intensiever als persoon konden ontwikkelen. Veel mensen doen pas iets aan hun relationeel destructief gedrag, nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Ze moeten eerst de pijn van een scheiding ondergaan voor ze zich openstellen en inzicht verwerven in zichzelf en in hun partner.

Wat is Relatievakantie ? Lees meer over het dagprogramma

Informatie over de Relatievakantie, de allereerste intensieve relatietherapie van Nederland

Back To Top