skip to Main Content

Relatieprobleem en een depressieve partner

Een depressie heeft directe en omvangrijke gevolgen voor degenen in de omgeving van de persoon die depressief is. Ook dus voor de partner ervan. De relatie verandert er wezenlijk door en vraagt heel wat van het aanpassings- en incasseringsvermogen van de partner. Vooral als de depressieve stoornis onaangekondigd komt’ of iemand voor de eerste keer depressief raakt is dat moeilijk voor de omgeving te begrijpen. Dus: samenleven met iemand die depressief is kan een ernstig relatieprobleem veroorzaken.
De aprtner van de depressieve partner loopt een verhoogde risico depressief te worden. Men kan zich eenzaam gaan voelen en kaner zoveel negativiteit van de partner uitgaan dat het moeilijk is de moed er in te houden. Contact krijgen met iemand die depressief is , is lastig daar deze erg in zichzelf gekeerd kunnen raken en nauwelijks energie heeft voor dagelijkse routinehandelingen, dingen  te ondernemen of op te merken dat hun partner wat voor ze wil betekenen. De schijn van eenrichtingsverkeer ontstaat, waarbij weinig interesse getoond wordt in wat de ander bezighoudt en deze zelfs het gevoel kan krijgen overbodig te zijn, ongewenst en onbemind te zijn. Zo kan een mug (relatieprobleem) een olifant (scheiding) worden.
Een partner die nergens zin meer in heeft en voorstellen steeds zonder veel toelichting afwijst veroorzaakt bij de andere partner wanhoop, moedeloosheid, machteloosheid, frustratie en kwaadheid . De negatieve stemming kan al snel als aanvallend ervaren worden of beschouwd worden als bewijs dat degene die depressief is aan de relatie een einde wil maken. Waardoor er schuld- en schaamtegevoelens bij de depressieve partner kunnen ontstaan, die wel anders zou willen maar niet weet hoe. Zaak is dus in die gevallen te benadrukken de depressie niet door eigen schuld ontstaat en er ook geen sprake van falen is. Minder zin in sex kan daarnaast ook een aanslag op de relatie zijn. Houd de moed er in  aangezien liefde en steun belangrijk zijn om je partner ervan te overtuigen dat deze waardevol is.

Depressie is een tijdelijke ziekte
Realiseer beiden dat depressie een tijdelijke ziekte is, die voor buitenstaanders niet duidelijk zichtbaar is, maar die wel aan het herstellen is. Blijf rustig en zelfverzekerd vermijd kritiek of een kritische houding door te bedenken dat bij depressief zijn bepaalde negatieve gedragingen of het verlies van interesse in bijvoorbeeld seks horen. Beschouw dit als onderdeel van de ziekte en geen beoordeling van je zelf. Wees realistisch m.b.t. de duur van de genezing. Weet dat je partner dezelfde persoon is die hij vroeger was. Ondanks zijn depressie. Vertoont je partner heel ander gedrag (dat hem of anderen kan schaden) , zoals zichzelf verwaarlozen, neem hem dan hiertegen in bescherming. Accepteer ook dat de relatieproblemen van tijdelijk kunnen zijn.

Informeer je zelf
Inzicht in de ziekte helpt je bepaalde zaken in het juiste perspectief te zien r begrip en geduld voor je partner op te brengen. Dit is meestal makkelijker als het ziektebeeld en het verloop ervan zich in een eerdere depressie geopenbaard hebben waardoor de omgeving de persoon vanuit die ervaring op een positieve manier bij kan staan zodat deze de gang er  in kan houden. Technische informatie over depressieve stoornissen in combinatie met  ervaringen van anderen is de beste combinatie.

Je partner heeft als gevolg van zijn stoornis soms geen energie meer om naar informatie over zijn ziekte te zoeken. Deel jouw kennis dus met hem. Het kan  geruststellend zijn te weten en hoop geven te weten dat depressies in de meeste gevallen van voorbijgaande aard zijn, en de ellende van het nu te relativeren.

Aandacht geven ja, advies nee
Ongevraagde goed bedoelde adviezen of pogingen de ander op te vrolijken werken meestal averechts effect en irritaties in de hand. Laat je dagelijkse frustraties-voorall tijdens een ernstige depressie -niet blijken. Vaak zal je partner de neiging vertonen zich terug te trekken ; hem motiveren actief te blijven en bij de dagelijkse dingen te betrekken is een goede veilige weg.
Blijf in gesprek maar forceer dat niet aangezien want de stilte kan ook helend werken.Nieuwe activiteiten  ondernemen of zaken die eerder wel  leuk gevonden werden, zijn ook goede afleiders. Prikkels van buitenaf – zelfs bij frisse tegenzin-komen de stemming vaak ten goede. Lichaamsbeweging werkt de depressie tegen; zeker als het de  de hartslag verhoogt.
Help bij bij het innemen van de voorgeschreven medicijnen ; ken samen de (bij)werkingen ervan en hou in de gaten te houden of ze in de juiste dosering en op het juiste moment worden ingenomen. Zorg voor een gevarieerd menu , eventueel aangevuld met een multivitaminen- en mineralenpreparaat.
Goed slapen is erg belangrijk ;vermijd moeilijke gesprekken in de uren voor het naar bed gaan te voeren.

Wacht niet met hulp inroepen
Zorg goed voor jezelf en ben niet alleen maar bezig bent met  je partner. Deel je zorgen, gevoelens met  anderen in je omgeving, lotgenoten of een deskundige. Je kane niet alles alleen kunt of moet doen maar schakel af en toe ook hulp van familie en vrienden in ter ontlasting van jezelf. Neem daarbij ook tijd voor jezelf om leuke dingen te doen.
Een depressie dient zo vroeg mogelijk behandelt te worden om erger te voorkomen . Schaamte, schuldgevoel, bang opgenomen te worden) zijn vaak redenen waarom je partner zelf niet snel om hulp zal vragen. Zorg dat bij een als ernstig gediagnosticeerde depressieve stoornis ern een inschatting van risico’s (incl. suïcide) wordt gemaakt. Je partner moet het prettig gaan vinden om met een deskundige van gedachten te wisselen. Ook voor jezelf is het van belang de verantwoordelijkheid te delen  of beter nog te verschuiven naar een deskundige.
Ingeval de cliënt al eerder depressief is geweest is het over het algemeen makkelijker hulp in te schakelen, liefst bij de eerste voortekenen/waarschuwingssignalen. Hiermee kan een toenemende depressie of opname voorkomen worden. Bekeken zal worden of de oorzaak van de teruggekeerde stoornis misschien ligt in het te vroeg stoppen met de antidepressiva of het voortijdig afbreken van de psychotherapie of wellicht is er onvoldoende moeite gedaan de (leef)patronen te doorbreken. In die gevallen kan de behandeling worden verlengd waarbij de factoren die aanleiding hebben gegeven tot het opnieuw ontstaan van de stemmingsstoornis zullen worden aangepakt.
Probeer je partner zo goed mogelijk bij te staan in het opvolgen van de adviezen van hulpverleners of deskundigen waarbij er geprobeerd wordt om stapje voor stapje ook zelf te zorgen voor een verbetering van de situatie. Een goede arts/psychiater – cliënt relatie is van essentieel belang waarbij de cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat deze er voor hem is als hij hem nodig heeft.

De depressie begint op te klaren
Het kan gebeuren dat je op een gegeven moment het idee krijgt dat je partner aan de beterende hand is terwijl deze daar zelf nog niet in gelooft. Dat heeft te maken met het feit dat een depressieve stoornis met een reeks van symptomen gepaard gaat die in een bepaalde volgorde optreden. Een beginnende depressie wordt vaak nog niet opgemerkt door de omgeving maar zodra er lichamelijke klachten gaan optreden en het aan iemand te zien is dat deze ‘niet goed in zijn vel zit’ openbaart de ziekte zich ook aan de buitenwereld.
Bij een opklarende depressie verdwijnen de symptomen in omgekeerde volgorde waarbij de stemming pas terugkeert nadat alle andere klachten zijn verdwenen. Voor de omgeving zijn die veranderingen beter zichtbaar dan voor degene die depressief is aangezien deze nog tobt met zijn gevoelens. In dit stadium kan het goed zijn wat meer activiteit aan te moedigen en daar kun je eventueel behulpzaam bij zijn. Ook is dit wellicht een geschikt moment om samen naar eventuele oorzaken van de stoornis te kijken en manieren te bedenken om de invloed daarvan in de toekomst te verminderen. Verlies je hier echter niet in want in sommige gevallen zijn er geen duidelijk aanwijsbare oorzaken te vinden.

Seks en depressie
Een depressie ontregelt alle lichamelijke systemen en belemmert de goede werking. Slecht slapen is daar het duidelijkste voorbeeld van.
Minder hersenactiviteit  bij mannen kunnen de oorzaak zijn van vermoeidheid en gevoelens van hopeloosheid die verband kunnen houden met erectieproblemen en libidoverlies. Bij vrouwen zorgt een dergelijke afname voor een totale desinteresse in seks en moeite hebben tot een orgasme te komen. Op het moment dat de depressieve stoornis verdwenen is nemen dit soort problemen vaak wel weer af .
Aanraking en intimiteit zijn goede medicatie om een relatie overeind houden waarbij af en toe knuffelen in plaats van seks ook kan bijdragen.

Back To Top