skip to Main Content

Relatie en liegen

Relatie en liegen komt vooral voor ten aanzien van het niet monogaam zijn in de relatie van 1 of beide partners. Liegen kan incidenteel zijn maar als het een standaard gedrag is geworden spreken we van ziekelijk liegen. Met een sjiek woord,pathologisch liegen. In dit artikel gaan we dieper in op pathologisch liegen, inclusief hoe je het kunt herkennen en hoe je met dit gedrag bij anderen om kunt gaan.

Pathologische leugenaar

Pathologische leugenaars vertellen dwangmatige leugens zonder een duidelijk motief. Dit soort liegen is anders dan niet-pathologisch liegen, waarbij de leugen vaak op de een of andere manier nuttig is.

Liegen is een veelvoorkomend kenmerk van sociale interacties tussen mensen. Dit gedrag komt zelfs voor bij sommige dieren, zoals apen.

Leugens leiden vaak tot enig voordeel. Een persoon kan bijvoorbeeld liegen om sociale verlegenheid te voorkomen. Hoewel sommige mensen vaker liegen dan anderen, is dit niet typisch een teken van een psychische aandoening.

Pathologisch liegen is anders. Het kan een teken zijn van een onderliggende psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis.

Wat is pathologisch liegen?

Een pathologische leugenaar is iemand die dwangmatig liegt en zonder enig duidelijk voordeel.
Liegen verwijst naar het afleggen van een valse verklaring om anderen opzettelijk te misleiden, vaak voor een of andere vorm van persoonlijk gewin.

Niet-pathologisch liegen is normaal en geen teken van een stoornis. Een persoon die pathologisch liegt, zal dwangmatig liegen en zonder enig duidelijk voordeel voor zichzelf.

Er zijn enkele pogingen gedaan om de verschillen tussen een pathologische en een niet-pathologische leugen te schetsen, maar er is meer onderzoek nodig om het juiste onderscheid te maken.

Geen motief

Een belangrijk kenmerk van een pathologische leugen is dat er geen duidelijke motivatie voor is. Het is meestal mogelijk om vast te stellen waarom iemand een leugen heeft verteld – bijvoorbeeld om zichzelf te bevoordelen of een gênante of stressvolle sociale situatie te vermijden – maar pathologisch liegen gebeurt zonder duidelijke reden en lijkt het individu niet ten goede te komen.

Het is onduidelijk of een persoon die pathologisch liegt zich bewust is van zijn bedrog of in staat is om rationeel na te denken over zijn leugens.

Pathologisch liegen kan het socialiseren bemoeilijken en leiden tot aanzienlijke interpersoonlijke problemen met dierbaren en collega’s.

Oorzaken

Er is weinig onderzoek gedaan op dit gebied en de oorzaken van pathologisch liegen zijn onbekend.

Het is onduidelijk of pathologisch liegen een symptoom is van een andere aandoening of een aandoening zelf.

Dwangmatig liegen is bijvoorbeeld een kenmerk van verschillende andere aandoeningen, zoals kunstmatige stoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

Nagebootste stoornis

Nagebootste stoornis – ook wel het syndroom van Munchausen genoemd – is een aandoening waarbij een persoon doet alsof hij lichamelijk of geestelijk ziek is, terwijl dat niet zo is.

Het syndroom van Munchausen by proxy is wanneer iemand liegt over een andere persoon die een ziekte heeft. Deze aandoening komt het meest voor bij moeders, die ziekte bij hun kind veinzen en erover liegen tegen een arts.

De oorzaken van een nagebootste wanorde zijn onbekend. Theorieën zijn onder meer:

-biologische of genetische oorzaken
-kindermishandeling of verwaarlozing
-laag zelfvertrouwen
-de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis
-middelenmisbruik
-depressie

Persoonlijkheidsstoornissen

Pathologisch liegen is een mogelijk symptoom van bepaalde persoonlijkheidsstoornissen, waaronder:

-borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)
-narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD)
-antisociale persoonlijkheidsstoornis (APD)

BPS is een aandoening die het voor een persoon moeilijk maakt om zijn emoties te reguleren. Mensen met een borderline-stoornis kunnen ernstige stemmingswisselingen ervaren, meer instabiliteit en onzekerheid voelen en geen stabiel zelfgevoel hebben.

De kenmerken van NPD zijn fantasieën van immens belang en de behoefte aan bewondering en speciale behandeling.

Onderzoekers beweren dat hoewel pathologisch liegen in theorie kan voorkomen bij mensen met APD, mensen met deze aandoening vaak liegen voor persoonlijk gewin of plezier.

Een persoon met BPS of NPD kan liegen om de werkelijkheid te vervormen tot iets dat past bij de emoties die ze voelen, in plaats van bij de feiten.

Deze persoonlijkheidsstoornissen kunnen leiden tot aanzienlijke problemen met interpersoonlijke relaties.

Frontotemporale dementie

Een casestudy van één persoon die tekenen van pathologisch liegen vertoonde, toonde aan dat hun gedragspatronen vergelijkbaar waren met die kunnen optreden bij frontotemporale dementie.

Frontotemporale dementie is een vorm van dementie die de frontale en temporale hersengebieden aantast en veranderingen in gedrag en taal veroorzaakt.

Deze wijzigingen kunnen zijn:

-ongepast sociaal gedrag
-gebrek aan medeleven
-verlies van inzicht in het gedrag van anderen en zichzelf
veranderingen in voedselvoorkeuren
Compulsief gedrag
-verveling
-agitatie

Tekenen en symptomen

Pathologische leugens verschillen vaak van gewone leugens doordat ze door anderen gemakkelijk als onjuist kunnen worden geverifieerd.
Pathologische leugens zijn dwangmatig en kunnen klein beginnen. De leugens kunnen geleidelijk uitgebreider en dramatischer worden, vooral als ze nodig zijn om een eerdere leugen te verdoezelen. Ze worden vaak gecompliceerd door onnodige hoeveelheden details.

Mensen die vaak liegen zijn niet noodzakelijkerwijs pathologische leugenaars. Het meest onderscheidende kenmerk van een pathologische leugen is dat er geen motief voor is.

Daarom overdrijft een persoon vaak verhalen om zichzelf interessanter te laten lijken of liegt hij consequent om fouten te verdoezelen

Dit zijn duidelijke motieven die bepaalde belangen bevorderen.

Pathologische leugens zijn voor anderen gemakkelijk te verifiëren, wat uiteindelijk schadelijk kan zijn voor de persoon die ze vertelt. Het individu kan bijvoorbeeld valse beschuldigingen of grootse beweringen over zijn verleden doen die voor anderen eenvoudig te controleren zijn.

Diagnose

Pathologisch liegen is geen formele diagnose, maar een arts of therapeut kan het gedrag herkennen als een teken van een andere onderliggende aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een kunstmatige stoornis.

Deze aandoeningen omvatten overlappende symptomen, waaronder dwangmatig liegen. Mensen met deze aandoeningen vertonen ook andere symptomen.

Het is mogelijk dat pathologisch liegen een onafhankelijk symptoom is, aangezien sommige mensen pathologisch liegen zonder enige onderliggende medische aandoening.

Het kan voor een arts een uitdaging zijn om te bepalen of iemand pathologisch liegt, omdat er geen psychologische of biologische tests voor zijn.

Om de meeste psychische aandoeningen te diagnosticeren, zal een arts een klinisch interview gebruiken. Als de persoon niet eerlijk is over zijn leugens, kan het nodig zijn dat de arts met familieleden of vrienden praat om patronen van pathologisch liegen te helpen identificeren.

Hoe om te gaan met iemand die een pathologische leugenaar is
Omgaan met iemand die pathologisch liegt, kan een uitdaging zijn. Het aangaan en onderhouden van een vertrouwensrelatie met deze persoon kan tijd en geduld vergen.

Het is belangrijk om te onthouden dat de persoon misschien niet van plan is om schade toe te brengen of voordeel te halen uit deze leugens. Pathologisch liegen kan een dwang zijn en leidt vaak tot negatieve gevolgen voor de persoon die de leugens vertelt. Probeer daarom te voorkomen dat u boos reageert of hen de schuld geeft van de leugens.

Het is ook nuttig om te weten dat pathologisch liegen een teken kan zijn van een onderliggende psychische aandoening. Door met de persoon te praten of hij of zij nog andere symptomen heeft, kan hij of zij het probleem identificeren en hulp zoeken bij een arts of therapeut.

Behandeling

Als een arts vermoedt dat pathologisch liegen deel uitmaakt van een onderliggende persoonlijkheidsstoornis, kunnen ze psychotherapie voorstellen.
Aangezien pathologisch liegen geen erkende aandoening is, zijn er geen formele behandelingen voor.

Als een arts vermoedt dat een onderliggende aandoening het liegen veroorzaakt, kunnen ze een behandeling voor die aandoening voorstellen.

De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen omvat bijvoorbeeld meestal psychotherapie of medicatie.

Aangezien pathologisch liegen schadelijk kan zijn voor anderen, kan een arts ook therapie voorstellen voor degenen die dicht bij het individu staan. Een therapeut zal met hen samenwerken om hen te helpen hun reacties op het probleem te beheersen.

Overzicht

Pathologisch liegen is wanneer een persoon dwangmatig liegt zonder een duidelijk motief om dit te doen. De leugens kunnen uitgebreid en gedetailleerd worden, maar ze zijn vaak gemakkelijk te verifiëren.

Pathologische leugens leiden niet tot enig blijvend voordeel voor de persoon die ze vertelt, en ze kunnen schadelijk zijn voor anderen.

Het is van vitaal belang om te onthouden dat liegen een dwang is en dat een persoon die pathologisch liegt niet van plan is anderen schade toe te brengen of zichzelf te verbeteren.

Aangezien pathologisch liegen geen erkende aandoening is, zijn er geen formele behandelingen voor. Pathologisch liegen kan echter een teken zijn van een onderliggende aandoening waarbij een arts kan helpen, zoals een persoonlijkheidsstoornis.

Back To Top